Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 listopada 2008 r. > Uchwała Nr XXII/135/08 w sprawie ustalenia wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Miasta Braniewa Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505070
  Uchwała Nr XXII/135/08 w sprawie ustalenia wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Miasta Braniewa

 

Uchwaa Nr XXII/135/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 listopada 2008 rokuw sprawie ustalenia wysokoci, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli dziaajcych na terenie Miasta Braniewa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pon. zmianami ) i art. 90 ust 2b i 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty ( tekst jednolity: Dz.U z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 , z pn. zmianami) uchwala si, co nastpuje:

 1.

 1Dotacja z budetu Miasta Braniewa dla niepublicznych przedszkoli przysuguje na kade dziecko wskazane w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty ( teks jednolity : Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z pniejszymi zmianami ) - zwanej w dalszej czci ustaw o systemie owiaty, w wysokoci 75% wydatkw biecych ponoszonych na 1 dziecko w Przedszkolu Miejskim a w przypadku dziecka niepenosprawnego w wysokoci 100% kwoty przyznanej dla Miasta Braniewa na takie dziecko w subwencji owiatowej.

2. Dotacja udzielana jest pod warunkiem zoenia, do dnia 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok udzielenia dotacji przez osob prowadzc przedszkole niepubliczne, do Burmistrza Miasta Braniewa pisemnego wniosku zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.


 2. 

1. Kwot dotacji miesicznej przysugujcej dla przedszkola niepublicznego ustala si i rozlicza na podstawie sprawozdania przekazywanego organowi dotujcemu, zawierajcego:

1) kwot dotacji otrzymanej w miesicu, za ktry sporzdzono sprawozdanie,

2) liczb dzieci w miesicu, za ktry sporzdzono sprawozdanie, ustalon w sposb okrelony w 3,

3) kwot dotacji przysugujc za miesic objty sprawozdaniem wyliczon w oparciu o ustalon wedug pkt 2 liczb dzieci

  4) wskazanie nadpaty lub niedopaty w wysokoci dotacji

  5) przewidywan liczb dzieci w miesicu nastpnym,

  6) imienny wykaz dzieci uczszczajcych do przedszkola niepublicznego z wyszczeglnieniem dzieci, ktre s mieszkacami innych gmin ze wskazaniem miejsca ich zamieszkania i daty urodzenia ( wedug zapisw na ostatni dzie miesica )

  2. Przyznana na dany miesic dotacja bdzie zmniejszona lub zwikszona o wskazan w sprawozdaniu nadwyk lub niedobr.

  3. Osoba prowadzca przedszkole niepubliczne zobowizana jest do skadania miesicznych sprawozda z wykorzystania dotacji – do 5 dnia miesica nastpnego po miesicu na ktry bya naliczona dotacja.

  4. Osoba prowadzca przedszkole niepubliczne zobowizana jest do zwrotu niewykorzystanej czci dotacji w terminie do 31 grudnia roku na ktry bya przyznana dotacja dokonujc wpaty na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Braniewo” 5. Wzr rozliczenia stanowi zacznik nr 2 do niniejszej uchway.

6. Nalena na dany miesic dotacja przekazywana bdzie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, do 20 dnia miesica, za ktry przysuguje.

 3.

  Dotacja przysuguje na kade dziecko uczszczajce do przedszkola niepublicznego, ktre spenia warunki okrelone w art. 14 ust. 1-1b ustawy o systemie owiaty. Liczb dzieci w jednostce ustala si na podstawie zapisw oraz ewidencji ich obecnoci w dziennikach zaj lub ewidencji obecnoci prowadzonej w innej formie stosownej w danej owiatowej jednostce niepublicznej. Jeeli dziecko jest zapisane ale nie uczszcza na zajcia to nie przysuguje na niego dotacja. Do ustalenia miesicznej liczby dzieci w przedszkolu wylicza sie redni arytmetyczn z liczby dzieci uczszczajcych do placwki w danym miesicu.


 4.


  Dotacja o ktrej mowa w 1 ust. 1 przeznaczona jest na biece funkcjonowanie placwki niepublicznej. 5.


  Osoba prowadzca przedszkole niepubliczne zobowizana jest osobie upowanionej przez Miasto Braniewo udostpnia do wgldu dokumentacj zwizan z rozliczeniem dotacji.

 6.

 Dotacja wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia powstania zobowizania nie pniej ni do koca danego roku kalendarzowego.

 7.

 Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.

 8.

 Traci moc uchwaa Nr XXXIV/206/01 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli dziaajcych na terenie Miasta Braniewa

9.

 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego i obowizuje w zakresie dotacji udzielanych od 01 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie


Dotychczasowa uchwaa nie funkcjonuje w peni prawidowo i dlatego naley j zmieni. Nowa , obejmuje sposb naliczania dotacji uwzgldniajc faktyczn liczb dzieci uczszczajcych do placwki wraz ze sposobem ich naliczania ( rednia arytmetyczna ). Spowoduje to konieczno comiesicznego wydawania decyzji o dotacji a nie jak dotychczas raz w roku. Zmienia sie te sposb rozliczania dotacji – jedynie wedug liczby dzieci gdy tak wynika z przepisw ustawy.lp.zacznik:
1XXII-135-08 zal.1.rtf
2XXII-135-08 zal.2.rtf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXII/135/08 w sprawie ustalenia wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.12.2008, 12:48 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXII/135/08 w sprawie ustalenia wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Miasta Braniewa

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.