Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 listopada 2008 r. > Uchwała Nr XXII/133/08 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505025
  Uchwała Nr XXII/133/08 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Uchwaa Nr XXII/133/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 listopada 2008 rokuw sprawie uchwalenia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2009.Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, ze zmianami) uchwala si, co nastpuje :


1


Uchwala si program wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2009 stanowicy zacznik do niniejszej uchway.


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty.

Uzasadnienie


Dot. projekt uchway RM w sprawie uchwalenia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami okrelonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o poytku publicznym i o wolontariacie.


Przyjcie powyszej uchway podyktowane jest zapisem art. 5 ust. 3 ustawy o poytku publicznym i o wolontariacie. Jest to wymg ustawowy, potrzebny do realizacji zada, ktre Miasto pragnie powierzy organizacjom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych i nie dziaajcym w celu osignicia zyskw. Przyjcie programu umoliwi przekazywanie zada okrelonych w uchwale budetowej Miasta w 2009 r. podmiotom wskazanym w cyt. ustawie. Brak programu wykluczy moliwo zawierania porozumie z organizacjami pozarzdowymi w sferze podejmowania zada publicznych.
Zacznik do uchway Nr XXII/133/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 listopada 2008 rokuProgram Wsppracy Miasta Braniewa

z Organizacjami Pozarzdowymi w roku 2009Wstp


Rada Miejska w Braniewie uznajc dziaalno organizacji pozarzdowych w budowaniu spoeczestwa obywatelskiego deklaruje wol ksztatowania wsppracy z organizacjami na zasadach : pomocniczoci, partnerstwa, suwerennoci stron, efektywnoci, uczciwej konkurencji i jawnoci.

Wsppraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zada ustawowo powierzonych gminie, spoczywajcych na Samorzdzie Miasta Braniewa poprzez wspieranie dziaa i inicjatyw organizacji pozarzdowych oraz wczenie tych organizacji w proces kierowania miastem.


Rada Miejska w Braniewie uchwala niniejszy program jako wyraz polityki spoeczno-finansowej wadz miasta wobec organizacji pozarzdowych.Postanowienia oglne


1


1. Ilekro w niniejszym programie jest mowa o :


1) ustawie - rozumie si przez to ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z p. zmianami ),

2) organizacji - rozumie si przez to organizacje pozarzdowe i inne podmioty prowadzce dziaalno poytku publicznego, o ktrych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie,

3) programie - rozumie si przez to Program Wsppracy Miasta Braniewa z Organizacjami Pozarzdowymi w 2008 roku.

4) dotacji - rozumie si przez to dotacj w rozumieniu art.176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r.Nr 249,poz. 2104 z pn.zm.) zw. dalej „ustaw o finansach publicznych”.


 1. Wsppraca midzy wadzami samorzdowymi a organizacjami obejmuje sfer zada

  publicznych, o ktrych mowa w art.4 ust. 1 ustawy.

 2. W roku 2009 do zada priorytetowych Miasta Braniewa w sferze wsppracy z organizacjami nale :

  1) organizowanie cyklicznych imprez turystyczno – krajoznawczych,

  2) prowadzenie zaj owiatowo - wychowawczych w formach pozaszkolnych dla

  dzieci z terenu Miasta Braniewa w okresie caego roku,

  3) podejmowanie dziaa integracyjnych osb niepenosprawnych wrd mieszkacw

  Braniewa,

  4) przeprowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci z terenu

  Miasta Braniewa w formie stacjonarnej,

  5) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach

  w pik non,

  6) reintegracja zawodowa i spoeczna osb z wykluczenia spoecznego objtych pomoc spoeczn,

  7) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach

  w pik siatkow.


Zasady wsppracy


2.


1. W celu realizacji zada publicznych, organizacje bd otrzymyway pomoc, w tym pomoc finansow po spenieniu wymaga okrelonych w ustawie.


2. Rada Miejska w Braniewie uchwalajc corocznie budet bdzie zapewnia w nim rodki finansowe na realizacj zada publicznych przez organizacje oraz wskazywa cele priorytetowe.


3. Zlecanie realizacji zada, organizacjom odbywa si po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba e przepisy odrbne przewiduj inny tryb zlecania lub dane zadanie mona zrealizowa efektywniej w inny sposb okrelony w przepisach odrbnych (w szczeglnoci na zasadach i w trybie okrelonym w przepisach o zamwieniach publicznych, z zachowaniem porwnywalnoci metod kalkulacji kosztw oraz porwnywalnoci opodatkowania).


4. Otwarte konkursy s ogaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje waciwego organu

5. Organizacje z wasnej inicjatywy mog zoy ofert realizacji zada publicznych, take tych, ktre s realizowane dotychczas w inny sposb, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje si odpowiednio przepisy ustawy.


Formy wsppracy


3.


1. Zlecanie realizacji zada Miasta Braniewa organizacjom nastpuje poprzez :

1) powierzanie wykonywania zada publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspieranie wykonywania zada publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2. Inne formy wsparcia mog obejmowa w szczeglnoci :


1) konsultowanie projektw aktw normatywnych w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji,

2) udzia przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej w Braniewie oraz jej komisjach, na ktrych dyskutowane bd projekty uchwa zwizanych tematycznie z profilem dziaalnoci organizacji,

3) publikowanie wanych informacji dotyczcych organizacji na tablicach ogosze Urzdu Miasta w Braniewie oraz na jego stronach internetowych ,

4) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu rodkw finansowych na realizacj zada publicznych z innych rde ni dotacja Miasta Braniewa,

5) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotka otwartych przez organizacj np. poprzez nieodpatne udostpnianie lokalu, rodkw technicznych itp.,

6) dziaania na rzecz wzmocnienia sprawnoci funkcjonowania organizacji w tym organizacja lub wspudzia np. w organizacji szkole , konsultacji, konferencji, forum wymiany dowiadcze,

7) promocja dziaalnoci organizacji uczestniczcych w realizacji programu,

8) tworzenie wsplnych zespow o charakterze doradczym i inicjatywnym, zoonych z przedstawicieli organizacji i organw Miasta Braniewa.Podmioty realizujce wspprac


4.


1. Rada Miejska w Braniewie i jej komisje realizuj zadania w zakresie :

 1. utrzymywania kontaktw z organizacjami realizujcymi zadania w obszarach,

  bdcych jednoczenie obszarami dziaa komisji,

 1. okrelenia kierunkw polityki spoecznej i finansowej w zakresie powierzania

  ustawowych zada gminy organizacjom pozarzdowym.

2. Burmistrz Miasta Braniewa realizuje zadania w zakresie :


1) realizacji polityki spoecznej i finansowej, o ktrej mowa w ust.1 pkt 2

2) powoania w celu przeprowadzenia konkursu ofert, zarzdzeniem, skadu Komisji Konkursowej zwanej dalej „Komisj”, wskazujc osob Przewodniczcego oraz okrelajc tryb pracy Komisji ,

3) podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy, w tym finansowej organizacjom pozarzdowym,

4) w oparciu o raport z przebiegu konkursw ofert oraz informacje uzyskane z monitoringu, dokonuje oceny efektw wsppracy, ktre w formie sprawozdania rocznego przedstawiane bd Radzie Miejskiej w Braniewie,

5) koordynacji wsppracy z wydziaami, jednostkami organizacyjnymi Miasta Braniewa i organizacjami pozarzdowymi.


 1. Funkcj koordynatora wsppracy Miasta Braniewa z organizacjami peni Penomocnik Burmistrza ds. Owiaty, zwany dalej Penomocnikiem.

4. Do zada Penomocnika naley :

1) przygotowanie corocznie dla Burmistrza Miasta Braniewa propozycji celw priorytetowych ,

w ramach zada publicznych okrelonych w 1 ust.2,

2) prowadzenie dokumentacji dot. wsppracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarzdowymi,

3) przygotowywanie ocen inicjatyw wspierajcych organizacje pozarzdowe,

4) stae monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiza wsppracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarzdowymi,

5) prowadzenie we wsppracy z wydziaami, banku danych o projektach i zgaszajcych je organizacjach,

6) zapewnienie kompleksowej obsugi technicznej konkursu ofert, w tym przygotowanie ogoszenia o konkursie, opracowanie regulaminu przebiegu prac Komisji oraz sporzdzanie protokow z jej posiedze,

7) przygotowanie projektw zarzdze Burmistrza Miasta Braniewa rozstrzygajcych konkurs,

8) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizowanymi przez organizacje projektami, sporzdzanie i rozliczanie umw, kontrola zgodnoci wykorzystania rodkw z zakresem okrelonym w umowie,

9) przedoenie kadego roku do 31 padziernika propozycji listy zagadnie priorytetowych oraz potrzeb finansowych w zakresie ich realizacji przez organizacje na kolejny rok budetowy.Zadania Organizacji Pozarzdowych


5.


1. Organizacje pozarzdowe, ktre wsppracuj z Miastem Braniewo corocznie przedstawiaj sprawozdanie z dziaalnoci w zakresie objtej wspprac za rok poprzedni.

2. Organizacje w okresie otrzymywania dotacji zobowizane s do zamieszczenia w swoich materiaach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto Braniewo.Postanowienia kocowe


6.


W terminie do 30 grudnia 2009r. Rada Miejska w Braniewie uchwali roczny Program Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2010 biorc pod uwag:

1) sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa o stanie realizacji wsppracy z organizacjami ,

2) informacj Burmistrza Miasta Braniewa o realizacji zada publicznych objtych Programem,

3) propozycje celw priorytetowych, ktrych realizacja w roku 2010 jest najpilniejsza.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXII/133/08 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.12.2008, 12:40 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXII/133/08 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.