Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 maja 2004r. > Uchwała Nr XVII/90/04 Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6528114
  Uchwała Nr XVII/90/04

 Uchwaa Nr XVII/90/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 maja 2004r.w sprawie zmian budetu miasta na 2004 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1


1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2004 uchwalonego uchwa Nr XIV/70/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budetu miasta na 2004r. poprzez:

 1. zwikszenie planu wydatkw o kwot 281 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zmniejszenie planu wydatkw o kwot 10 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.


2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 24 792 622 z,

 2. plan wydatkw ogem – 24 558 454 z

 3. nadwyka budetu – 234 168 z


3. Przychody budetu miasta na 2004r. po zmianach wynosz - 1 211 500 z w tym:

   1. kredyt bankowy w wysokoci 271 000 z,

   2. nadwyka z lat ubiegych w wysokoci 940 500 z.

4. Rozchody budetu miasta po zmianach wynosz- 1 445 668 z w tym:

   1. spata rat kredytw i poyczek w wysokoci 1 445 668 z.


Zestawienie przychodw i rozchodw budetu miasta , o ktrych mowa w pkt. 3 i 4 zawiera zacznik nr 2 do niniejszej uchway.


5. Wydatki majtkowe w 2004r. po zmianach wynosz 1 668 552 z w tym :

a) wydatki inwestycyjne na rok budetowy w wysokoci 1 668 552 z

zgodnie z zacznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchway,

b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 – 2006

wynosz 7 275 354 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej

uchway.

 1. Prognozuje si czna kwot dugu gminy na koniec 2004r. w wysokoci 6 936 668 z i na

  lata nastpne wynikajce z zacignitych zobowiza zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.


 1. Sytuacj finansow gminy w latach 2004 – 2007r. przedstawia zacznik nr 6 do niniejszej

  uchway.

2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1Załącznik Nr 1.jpg
2ZAŁ. NR2 do uch-XVII-90-04.rtf
3zał. nr 3 do uch-XVII-90-04.rtf
4zał. nr 4 do uch-XVII-90-04.rtf
5ZAŁ. NR 5 do uch-XVII-90-04.rtf
6ZAŁ. Nr 6 do uch-XVII-90-04.rtf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XVII/90/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
28.07.2004, 14:23 CESTdodanie załączników do uchwały XVII-90-04
28.07.2004, 13:33 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XVII/90/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.